Sabado, Hulyo 6, 2013

Pinakamataas na Pagsaludo sa mga Rebolusyonaryong Martir na sina Gregorio “Ka Greg” Baňares, Ka Nel, Ka Rey, Ka Nene, Ka Kevin, Ka Jay, Ka Miloy at Ka Gary

Romulo Jallores Command
NPA-Bicol
5 Hulyo 2013

Binibigyan ng pinakamataas na pagrespeto at pagsaludo ng Romulo Jallores Command NPA-Bicol ang walong rebolusyonaryong martir na sina Frankie Joe Soriano na mas kilala bilang si Ka Greg Baňares, tagapagsalita ng NDF-Bicol; Christine “Ka Nel” Puche; David “Ka Rey” Llunar; Romero “Ka Nene” Aňonuevo; Ailyn “Ka Kevin” Calma; William “Ka Jay” Valenzuela; Pehing “Ka Miloy” Hipa at Ted “Ka Gary” Palacio.

Ang walong magigiting na rebolusyonaryong nabanggit ay namartir sa isang atake ng pasistang tropa ng 31st Infantry Battalion, nitong Hulyo 4, sa Brgy Calmayon, bayan ng Juban, sa prubinsya ng Sorsogon. Wala nang kakayahang lumaban at walang hawak na mga baril sina Ka Gary, Ka Nel at Ka Greg. Subalit malapitang binaril ang kanilang mga ulo ng mga elemento ng pasistang tropa ng 31st IB.

Higit sa kanilang kamatayan, nais ng RJC na kilalanin at pagpugayan ang magiting na naging ambag ng walong bayani ng rebolusyong Pilipino habang sila ay nabubuhay pa, upang bigyang katuparan ang mithiin ng sambayanang Pilipino na magkaroon ng tunay na kalayaan at demokrasya.

Si Ka Greg ang naging boses ng karaniwang Bikolano, na madalas ay hindi naririnig at pinakikinggan. Nagmula siya sa hanay ng mga aktibistang estudyante ng Ateneo de Naga University noon pang dekada ’90. Sa pamamagitan ni Ka Greg, bilang tagapagsalita ng NDF-Bicol, nagkaroon ng puwang upang maisiwalat sa midya ang katotohanan ng paglabag sa mga karapatan ng taumbayan, pagsasamantala, at pang-aapi sa kanila, na madalas ay tinatabunan ng mga kasinungalingan at baluktot na mga pahayag ng mga may sala na naka-upo sa poder at ng kanilang pasistang utusan na AFP, laluna ang 9th ID PA. Si Ka Greg din ang naging tinig upang maipaabot sa mas malawak na Bikolano ang mga layunin ng kasalukuyang rebolusyon at ang mga programa nito.  Sa kanyang simple at direkta-sa-puntong mga paglilinaw at pagsagot sa mga katanungan ng midya at taumbayan, naipundar niya ang malalim na pagrespeto sa kredibilidad ng rebolusyonaryong kilusan sa pagsisiwalat ng katotohanan. Ang  pagpanig sa taumbayan ay ang pagpanig sa katotohanan. Ito ang tatak ng mga opinyon at pahayag ni Ka Greg. Sa kabila ng matinding panganib na dala ng kanyang katungkulan, hindi tumatahimik si Ka Greg laluna sa mga isyung may epekto sa buhay  ng masang api sa Bikol. Tanging kamatayan lamang ang nagpatahimik sa boses ng tagapagsalita ng rebolusyonaryong namamanwaan kan Bikol.

Si Ka Nel ay isang mahusay na rebolusyonaryong manunulat at mamamahayag. Dating estudyante ng kursong Journalism sa University of the Philippines-Diliman, pinili niyang ialay ang kanyang talento upang maging bahagi ng Public Information Bureau ng NDF-Bicol. Naging bahagi rin siya ng regional propaganda staff ng Silyab, ang rebolusyonaryong pangmasang pahayagan ng Bicol; ng Dagundong ng Bikol, ang rebolusyonaryong programa sa radyo ng Bicol; ng Isnayp, ang rebolusyonaryong midya ng Bicol; at ng Punla at Ang Gerilya, mga rebolusyonaryong babasahin na naglalaman ng mga kwento at iba pang mga likhang sining hinggil sa rebolusyonaryong pakikibaka sa Kabikolan. Isang matalas at dedikadong mamamahayag ng sambayanan, katambal niya ang asawang si Ka Greg sa pagsisiwalat ng katotohanan at pagbibigay-tinig sa opinyon ng taumbayang lumalaban. Sa kabila ng mahinang pangangatawan at paningin, kasabay pa ang pagtitimbang sa kanyang responsibilidad bilang ina at asawa, hindi napigilan si Ka Nel upang abutin ang malalayong lugar at tuklasin ang tunay na mga kwento ng buhay ng masang anakpawis. Kahit sa gitna ng mga sakyada ng militar, hindi nahadlangan ang mabilis, epektibo at malinaw na mga press release, na tinitiyak ni Ka Nel na makarating sa midya at malawak na mamamayang Bikolano, upang ituwid ang mga kasinungalingan laban sa rebolusyonaryong namamanwaan at kilusan.

Si Ka Gary ay dating estudyante at naging guro ng Ateneo de Naga University. Eksperto sa kompyuter at iba pang elektronikong kagamitan, inilaan niya ang kanyang husay upang pagsilbihin ang teknolohiya sa tunguhin ng rebolusyonaryong kilusan. Buong tiyaga na ibinahagi niya ang kanyang kaalaman, laluna ang paggamit sa kompyuter, sa iba pang mga kasamang magsasaka na hindi kasing palad niyang nagkaroon ng mataas na edukasyon. Itinuro ni Ka Gary na ang talino at talento ng isang tao ay hindi lamang nasusukat sa pagtuntong sa loob ng silid-aralan. Si Ka Gary ay isang mahusay din na manunulat, gitarista at mang-aawit ng mga rebolusyonaryong kanta, na mas lalong nagpalapit sa kanya sa puso ng mga bata at mga magurang na nagkupkop sa mga tulad niyang rebolusyonaryong edukador at serbidor kan namamanwaan.

Si Ka Kevin ay panganay na babae sa kanilang magkakapatid. Galing sa  bayan ng Bulan, prubinsya ng Sorsogon, pagtuntong niya sa edad na 18 ay agad na siyang sumampa bilang mandirigma ng NPA-Sorsogon. Kahit sa panahong nasa piling siya ng mga kasama, hindi niya kinalimutan kung paano imulat at ilapit sa rebolusyon ang kanyang buong pamilya. Sa murang edad natutunan na niyang maging responsable, hindi lang sa mga nakababata niyang kapatid, kundi pati na sa napakaraming anak ng taumbaryo na nakakasalamuha at minamahal siya. Siya si “Ate Kevin” ng lahat - pasensyosa, tahimik, mapagmahal at mahusay na instruktor ng mga rebolusyonaryong pag-aaral sa hanay ng masang Sorsoganon.  

Sina Ka Nene, Ka Rey at Ka Jay, ay pawang mga iskwad lider ng NPA-Sorsogon. Si Ka Nene ay tubong Irosin. Tahimik ngunit pursigido sa gawain, nagsimula siya bilang timlider ng grupo ng kabataan sa kanilang baryo sa ilalim ng Kabataang Makabayan. Mula sa pagiging myembro ng rebolusyonaryong organisasyon ng kabataan, hindi na humiwalay ang kanyang landas sa rebolusyon. Namulat sa mga propaganda at pag-aaral sa kilusan, dito na nagsimula si Ka Nene upang tuluy-tuloy na maglingkod sa bayan bilang isang matapang at disiplinadong mandirigma ng NPA. Si Ka Rey naman ay nagmula rin sa bayan ng Irosin. Dati nang kumikilos bilang myembro ng rebolusyonaryong organisasyong masa, nagpasya si Ka Rey na magpultaym sa NPA kahit may katandaan na. Tulad ng mga kauri niyang magsasaka na sanay at batak ang katawan sa trabaho, hindi man lamang nakitaan si Ka Rey ng kahinaan sa kanyang pangangatawan. Bagkus pursigido niyang ginampanan ang lahat ng gawaing iniatas sa kanya. Hindi naging hadlang ang mahigit 50 na niyang edad upang matutunan kung paano maging magiting na iskwad lider at giyang pampulitika. Si Ka Jay ay mula sa bayan ng Pasacao, prubinsya ng Camarines Sur at nadestino sa prubinsya ng Sorsogon. Galing din sa hanay ng mga rebolusyonaryong kabataan sa kanilang baryo, maagang namulat si Ka Jay at natuto sa mga pag-aaral sa loob ng kilusan. Hindi nakapagtatakang napagpasyahan din niyang mag-pultaym sa NPA. Kahit nailipat sa malayo, at bibihira na lang makatuntong sa sariling lugar, hindi naging sagabal iyon kay Ka Jay upang mahusay pa ring gampanan ang kanyang mga gawain bilang isa sa magigiting na mandirigma ng Celso Minguez Command sa Sorsogon.


Si Ka Miloy ay isa sa matatapang na kumander at pinunong pampulitika sa ilalim ng Celso Minguez Command. Nagmula sa uring magsasaka, humigit-kumulang dalawang dekada  siyang nagsilbi bilang mandirigma at kumander ng NPA. Magiliw na kasama at pursigido sa lahat ng larangan ng gawain, hinding hindi mabubura ang alaala ni Ka Miloy sa puso at isip ng masang Sorsoganon na matagal niyang pinaglingkuran at pinag-alayan ng buhay.

Ang Romulo Jallores Command, at ang lahat ng pulang kumander at mandirigma sa rehiyong Bicol na nasa ilalim nito, ay nagpupugay sa inyong kagitingan at inialay na panahon, lakas, talino, talento at buhay para sa taumbayang inaapi at pinagsasamantalahan. Dakilang inspirasyon ang iniwan ninyo, mga kasama, na lagi naming tatanganan at dadakilain sa pagsusulong ng rebolusyong Pilipino hanggang sa lubos na tagumpay nito.

Pagpupugay sa mga bayani ng rebolusyong Pilipino!
Mabuhay ang namamanwaang Bikolnon!

Jose Buenaobra
Tagapagsalita
Romulo Jallores Command – NPA Bicol

Biyernes, Hulyo 5, 2013

Pahayag ng Celso Minguez Command Hinggil sa Nangyaring Labanan sa Brgy. Calomayon, Juban, Sorsogon noong Hulyo 4, 2013, at ang Matinding Paglabag ng 31st Infantry Battalion sa mga Batas ng Digma

 Mariing kinukundena ng Celso Minguez Command ang di-makataong pagpaslang ng 31st Infantry Battalion sa pamumuno ni Col. Virginson Aquino sa walong (8) kasama sa Brgy. Calomayon, Juban, Sorsogon nitong Hulyo 4, 2013. Isinagawa ng mga berdugo ng 31st IB ang masaker sa mga kasama bandang 5:20 ng umaga. Namartir sina Ka Greg Bañares, tagapagsalita ng NDF-Bicol (Frankie Joe Soriano),  Ka Miloy (Pehing Hipa), Ka Nel (Christine Puche), Ka Gary (Ted Palacio), Ka Rey (David Llunar), Ka Nene (Romero Añonuevo), Ka Jay (William Villanueva, Jr), at Ka Kevin (Ailyn Calma).......(read more)

Linggo, Abril 29, 2012

Reyd sa 49th IB na Nagsasagawa ng Operasyong Oplan Bayanihan sa Camarines Norte

Abril 29, 2012
Panimulang Ulat ng Armando Catapia Command (BHB-Camarines Norte):

Matagumpay na Reyd sa 49th IB na Nagsasagawa ng Operasyong Oplan Bayanihan:
Nasamsam ng BHB ang anim na Armalayt, isang K3 Saw-Machine Gun at isang Laptop
 

Alas 12:11 ng tanghali kanina (Abril 29), matagumpay na nireyd ng BHB ang 49th IB na nagsasagawa ng Oplan Bayanihan-Peace and Development Team (PDT) sa Brgy Ma-ot, Labo Cam Norte. Nakahimpil ang sampung elemento ng 49th IB sa Barangay Hall, nang salakayin ng mga pulang mandirigma.

Nasamsam ng BHB ang anim na M16 armalayt, isang K3 Saw-Machine Gun, isang kalibre .45 at isang laptop. Sa panimulang ulat, tatlo ang namatay sa aktwal na labanan at may mga sugatan sa panig ng militar. Kasabay sa mga kaswalti ang commanding officer nito na si  2Lt. Eric Estravelio. Walang kaswalti sa panig ng BHB.

Ang tropang ito ng 49th IB ang may kagagawan sa karumal-dumal na pagmasaker sa pamilya Mancera noong Pebrero 25 sa Purok 6, Brgy. Malaya, Labo kung saan namatay ang dalawang bata kasabay ang kanilang ama na si Benjamin Mancera. Nararapat na pagbayarin ang mga berdugong tropa ng 49th IB sa walang-awang pagpaslang sa dalawang bata na sina Michael (10 taong gulang) at Richard (7 taong gulang).

Mabangis na nananalasa sa buhay at kabuhayan ng mga magsasaka sa bayan ng Labo ang berdugong mga tropa ng 49th IB na nagsasagawa ng operasyong Oplan Bayanihan sa ngalan umano ng "kapayapaan" at "kaunlaran". Ang PDT ay ang dating tinatawag na SOT, ang pagpapalit ng pangalan ay pagtatangka ng rehimeng US-Aquino na burahin at tabingan ang madugong rekord sa paglabag sa karapatang pantao ng mga dati nang SOT ng militar.

Simula pa noong Enero, sinaklaw ng mga operasyon ng Oplan Bayanihan ng 49th IB ang 14 baryo sa bayan ng Labo. Ang paghimpil ng mga PDT sa mga sentrong baryo ay paglabag sa mga batas ng digma kaugnay sa paggamit ng mga pampublikong pasilidad at matataong lugar sa pagbabase ng mga militar. Nailalagay sa panganib ang kaligtasan ng mamamayan sa pagbabase ng PDT sa mga barangay hall, day care centers at sa mismong sentro ng baryo. Ginagawang human shield ng mga militar ang mga taumbaryo.

Ang reyd na ito ang tugon ng BHB sa kahilingan ng mamamayan na bigyang hustisya ang malupit na pagmasaker sa pamilya Mancera nitong Pebrero 25. Matagal nang nananawagan ang mamamayan dito na palayasin ang 49th IB sa mga barangay sa Labo na nilulunsaran ng Oplan Bayanihan, dahil sa malupit na rekord nito ng paglabag sa mga karapatang pantao. #
Lunes, Marso 26, 2012

Paglilinaw sa Pahayag ng 9th ID sa Labanan Umano nitong Marso 19 sa Masbate

Ulat mula sa Jose Rapsing Command (NPA-Masbate): Paglilinaw sa Pahayag ng 9th ID sa Labanan Umano nitong Marso 19

Dalawang sundalo ang patay at sugatan ang iba pa nilang kasamahang sundalo na kasapi ng Alpha Company ng 9th Infantry Battalion at 93rd Division Reconnaissance Company (DRC) nang sila-sila ang mag-engkwentro sa Sityo Balunos, Bgy. Rizal, Dimasalang, Masbate nitong Marso 19 bandang alas-10 ng umaga.

Bago ang pangyayari, isang tim ng BHB ang nag-aabang sa mga nag-ooperasyong sundalo upang pasabugan ito ng command-detonated na landmine nang makita sila ng impormer ng militar na nakalapit sa kanila. Agad na umalis ang tim ng BHB upang lumipat ng pwesto.

Halos magkakasabay na inatake ng tatlong kolum ng nag-ooperasyong sundalo ang mataas na lugar sa pag - aakalang naroon pa ang mga pulang mandirigma. Umabot ng 30 minuto ang putukan sa pagitan ng mga pasistang sundalo bago nila nalaman na sila-sila na ang naglalabanan.

Upang mailihim sa mga taumbaryo ang kanilang kapalpakan naghintay munang dumilim ang mga sundalo bago kinuha ang kanilang mga patay at sugatan.

Huwebes, Marso 15, 2012

Ulat mula sa Santos Binamera Command (Albay)

Ulat mula sa Santos Binamera Command (Albay)
Marso 9, 2012
Hinaras ng isang tim ng Santos Binamera Command ng mga pulang mandirigma ang detatsment
ng SCAA na nakabase sa Puro, Legazpi City, bandang alas-8:30 ng gabi. Tarantang nagsitakbuhan ang mga CAFGU at inabandona  ang detatsment nito.

Kasabay din nito, hinaras ng isa pang tim ng mga pulang mandirigma ng Santos Binamera  Command ang Community Police Assistance Center o CPAC 4 sa parte ng Taysan, Legazpi City dakong alas-8:30 ng gabi noong Marso 9, 2012. Isang sibilyan ang nadaplisan, nagtamo ito tama ng bala sa braso.

Marso 4, 2012
Hinaras ng isang tim ng Santos Binamera Command ng mga pulang mandirigma ang detatsment
ng 22nd Infantry Battalion na nakabase sa San Francisco, Legazpi City. Noong Marso 4, 2012
bandang alas-8:30 ng gabi.

Enero 16-19, 2012
Nagsagawa ng sunud-sunod na operasyong isnayp at haras ang mga pulang mandirigma sa bayan
ng Guinobatan, Albay laban sa pasistang tropa ng 2nd Infantry Battalion na naglulunsad ng
kontrarebolusyonaryong Oplan Bayanihan.

Inisnayp ng mga pulang mandirigma dakong alas-2 ng hapon noong Enero 16 ang mga tropa ng
2nd IB sa Bgy. Balite, Guinobatan at sinundan ng pagharas sa mga tropa ng 2nd IB sa Sityo
Danao, Bgy. Ongo dakong alas-3 ng hapon. Muling hinaras ng BHB ang mga tropa ng 2nd IB sa
Bgy. Balite, Guinobatan noong Enero 19 ng hapon.

Matagal nang pinalalayas ng mamamayan ang 2nd IBPA sa bayan ng Guinobatan dahil sa
napakalupit na rekord ng paglabag sa mga karapatang pantao sa paglulunsad nito ng Oplan
Bayanihan sa lugar

Lunes, Oktubre 18, 2010

Pahayag sa Aksyong Militar ng NPA sa Bikol (Oktubre 2010)

Pahayag sa Aksyong Militar ng NPA sa Bikol sa Oktubre 2010

Pahayag sa Media
18 Oktubre 2010

Berdugong 9th Infantry Division ng Philippine Army Pinarusahan ng BHB

Naglunsad ng koordinado at sunud-sunod na mga taktikal na opensiba ang Bagong Hukbong Bayan sa rehiyong Bikol mula Oktubre 9 hanggang Oktubre 17 upang labanan at biguin ang pagpapatuloy ng malupit na Oplan Bantay Laya sa rehiyong Bikol.

Umabot ng 21 aksyong militar ang inilunsad ng BHB na kinabibilangan ng 13 operasyong haras, tatlong pagpapasabog, apat na pamamarusa, at isang ambus sa mga probinsya ng Albay,Sorsogon, at Masbate. Ito ang sagot ng rebolusyonaryong kilusan sa rehiyon sa pagpapaigting ng 9th IDPA ng engrandeng saywar at marahas na armadong pagsupil sa paglaban ng mamamayan sang-ayon sa doktrina ng US Counter-Insurgency Guide na sinusunod ngayon ng rehimeng US-Aquino.

Tuluy-tuloy ang mababangis na special operations team sa mga sonang gerilya (tinatawag na SOT-Red Area) at sa mga sentrong urban ng rehiyon (tinatawag na SOT-White Area) upang wasakin ang demokratiko at rebolusyonaryong paglaban ng mamamayan laban sa nakaambang malalaking dayuhang pagmimina, geothermal exploration, proyektong international airport sa Albay, dambuhalang dam sa Camarines Sur, mga proyektong eko-turismo, at iba pang proyektong may layuning kontra-insurhensya sa ilalim ng imperyalistang UN Millenium Development Goals (MDG).

Walang puknat at todo-todong paninira ang ipinakakalat ng 9th IDPA laban sa rebolusyonaryong kilusan tulad ng gawa-gawa at pinalobong bilang ng umano’y “biktima ng extra-judicial killing” ng BHB, pagkaka-sangkot umano ng BHB sa panghoholdap, pag-kidnap, at iba pang kriminal na aktibidad, maramihang pagsuko, mass graves at iba pa.

Ang mga taktikal na opensiba ng BHB sa rehiyon ay bilang parusa rin sa karumal-dumal na mga krimen ng 9th IDPA sa mamamayan tulad ng pagmasaker sa tatlong miyembro ng pamilyang Lotino sa Bgy. Nabas-an, Daraga, Albay nitong Oktubre 11; pagmasaker ng apat na sibilyan sa Mobo, Masbate noong Setyembre 7; pagpaslang sa nahuling mga kadre ng BHB tulad ni Elmer “Ka Fredo/Gomer” Ocila noong Setyembre 22 sa Goa, Camarines Sur at Edgardo “Ka Ada” Lorilla noong Setyembre 13 sa Bula, Camarines Sur; at iba pang mga paglabag sa karapatang pantao ng mamamayan.

Albay

Limang magkakasunod na pag-atake ang inilunsad ng mga pulang mandirigma sa ilalim ng Santos Binamera Command ng BHB laban sa berdugong special operations team (SOT) ng 2nd IBPA na patuloy sa pananakot, panghaharas at pamamaslang ng mga sibilyan sa ikalawa at ikatlong distrito ng Albay.

Noong Oktubre 10 bandang alas-8 ng gabi, hinaras ng isang tim ng BHB ang temporary patrol base ng special operations team (SOT) ng 2nd IBPA sa Bgy. Nagas, Oas, Albay. Kasunod nito, pinaputukan din ang mga TPB ng 2nd IBPA sa Bgy. Cabraran Pequeño, Camalig (alas-8:50 ng gabi); Bgy. Taplacon, Camalig (alas-9 ng gabi); at TPB ng 2nd IBPA sa Bgy. San Ramon, Daraga bago sumapit ang alas-10 ng gabi.

Ilang oras pagkatapos nito, pinaputukan naman ng BHB ang TPB ng 2nd IBPA sa Bgy. Oma-oma, Ligao City bandang ala-una ng madaling araw ng Oktubre 11.

Hindi matiyak ang bilang ng kaswalti sa militar dahil itinatago ito at hindi inaamin sa publiko ng kanilang mga upisyal.

Sorsogon

Apat na pag-atake, dalawang pagpapasabog at tatlong pamamarusa ang isinagawa ng mga pulang mandirigma sa ilalim ng Celso Minguez Command ng BHB laban sa malupit na special operations team (SOT) ng 49th IBPA at mga CAFGU at sundalo ng 22nd IBPA.

Noong Oktubre 9, alas-10:30 ng gabi, hinaras ng isang tim ng BHB ang mga sundalo at CAFGU ng 22nd IBPA na nagbabantay ng Globe Cellsite sa Bgy. Banwang Daan, Matnog. Nasugatan at dinala sa ospital ang dalawang sundalo sa limang minutong palitan ng putok.

Magkakasunod ding hinaras ng BHB ang malupit na SOT ng 49th IBPA noong Oktubre 11 ng umaga. Bandang alas-5:30 ng umaga nang paputukan ng BHB ang TPB ng SOT-49th IBPA sa Bgy. Marinas, Sorsogon City. Kasunod nito ay pinaputukan din ng BHB ang TPB sa Bgy. Cabigaan, Gubat (alas-6:30 ng umaga); at ang TPB sa Bgy. Sangat, Gubat bandang alas-8 ng umaga.

Oktubre 11, alas-8 ng umaga nang pinasabugan ng command detonated explosive ng isang tim sa demolisyon ng BHB ang isang military jeep na puno ng mga sundalo ng 49th IBPA sa Bgy.Buenavista, Irosin. Hindi napuruhan ang sasakyan ngunit gumewang-gewang ito sa kalsada at tinatayang may pinsala sa mga sundalo bunga ng epekto ng malakas na pagsabog.

Pagsapit ng alas-12:10 ng tanghali, pinasabugan ng isa pang tim sa demolisyon ng BHB ang isa pang trak na puno ng mga sundalo ng 49th IBPA sa Sityo Cagdagat, Bgy. Boton, Casiguran.Nasapol ng pagsabog ang trak at bumaliktad ito sa gilid ng national highway. Namatay ang apat na sundalo habang marami pa ang sugatan sa lakas ng dalawang pagsabog. Tinatayang di-bababa sa 15 sundalo ang sakay ng trak na pinamumunuan ng isang Lt. de Jesus. Agad na pinalibutan ng mga nagrespondeng sundalo ang lugar, walang-habas na nagpaputok ng mga baril upang palitawing nagkaroon ng labanan, at itinago sa publiko ang kanilang mga kaswalti.

Oktubre 11, alas-6:20 ng gabi. Pinarusahan ng isang yunit ng Celso Minguez Command ng BHB ang isang pusakal na CAFGU sa harap mismo ng kanilang detatsment sa Bgy. Porog, Bulusan, Sorsogon. Kinilala ang CAFGU na si Sandy Floresca na may utang na dugo sa rebolusyonaryong kilusan dahil sa pagpapakubkob ng tatlong mandirigma ng BHB noong 1987 sa Barcelona, Sorsogon na nagresulta sa kanilang kamatayan. Binabantayan ng detatsment ng 22nd IBPA at mga CAFGU ang cellsite ng Globe sa lugar.

Oktubre 13, alas-2:30 ng hapon. Pinarusahan ng isang yunit ng Celso Minguez Command ng BHB ang isang masugid na impormer ng militar sa Bgy. Siuton, Magallanes, Sorsogon. Kinilala ang impormer na si Rolin Añonuevo na direktang sangkot sa pagpapahuli ng apat na mandirigma ng BHB sa naturang lugar noong Nobyembre 5, 2009 at sa pagpapakubkob ng isang yunit ng BHB sa Bgy. Ginangra, Magallanes noong Enero 11, 2010 na nagresulta sa pagkamatay ng dalawang pulang mandirigma at pagkawala ng ilang armas.

Oktubre 15 alas-10 ng gabi. Pinarusahan ng isa pang yunit ng Celso Minguez Command ng BHB si Bebot Dolosa ng Bgy. Gatbo, Bacon, Sorsogon City dahil sa kaso ng pagpapahuli sa dalawang pulang mandirigma noong Hunyo 30, 2010 sa parehong lugar. Si Dolosa ay aktibong impormer ng militar at ginagamit ng special operations team (SOT) ng 49th IB sa paniniktik sa mamamayan at rebolusyonaryong kilusan.

Masbate

Naglunsad din ng apat na operasyong haras, isang pagpapasabog, isang ambus at isang pamamarusa ang mga pulang mandirigma ng Jose Rapsing Command ng BHB-Masbate laban sa nag-ooperasyong tropa ng 9th IB, 93rd Reconnaisance Company, 85th IB at PNP.

Pinarusahan ng BHB noong Oktubre 12 (ala-una ng hapon) ang masugid na impormer ng militar na si Jopy Almonte sa Bgy. Pinya, San Jacinto, isla ng Ticao sa Masbate habang nasa aktwal na pag-eespiya laban sa rebolusyonaryong kilusan. Ito rin ang aktibong giya ng mga operasyong militar na nagsasapanganib ng  yunit ng BHB na kumikilos sa lugar.

Oktubre 13 alas-10:30 ng gabi. Hinaras ng isang yunit ng BHB ang 18-kataong tropa ng 9th IB na nagsa-sagawa ng operasyong militar sa Bgy. Buracan, Dimasalang.

Oktubre 14 ng gabi. Muling hinaras ng BHB ang dalawang pormasyon ng militar na nagtipon sa Bgy. Entosan, Palanas. Ito ang parehong tropa ng militar na mula sa Bgy. Buracan, Dimasalang at isa pang tropa ng 9th IB na mula sa Bgy. Mambog, Palanas.

Oktubre 15 alas-10:30 ng gabi. Hinaras ng isang yunit ng BHB ang detatsment ng 9th IBPA sa Bgy. Paguehaman, Uson, Masbate. Umabot ng limang minuto ang palitan ng mga putok.

Oktubre 17 ng madaling araw. Nagpasabog ng command detonated explosive ang BHB sa Bgy.Daraga, Placer upang lituhin ang mga nag-ooperasyong militar at sirain ang kanilang plano.Kumagat naman ang mga sundalo at lumabas ang mga ito sa mayor na kalsada.

Oktubre 17 ng gabi. Hinaras ng isang yunit ng BHB ang dalawang trak na puno ng mga sundalo habang nagbabyahe sa Bgy. Maravella, Palanas. Napokusan ng putok ng mga riple ang ikalawang trak at pinaniniwalaang maraming tinamaan sa mga sundalo. Isa ang kumpirmadong namatay at dinala sa isang punerarya sa Masbate City.

Oktubre 18, alas-7 ng umaga. Dalawang pulis na nakatalaga sa Pio V. Corpuz PNP ang matagumpay na inambus ng isang yunit ng Jose Rapsing Command sa Sityo Buenasuerte, Bgy.Malamac, Pio V. Corpuz. Nakumpiska sa kanila ang isang kalibre .45 baril, isang 9mm na pistola at mga bala. Aktibo sa operasyong kontra-insurhensya ang mga pulis na ito at nagbubuo ng mga barangay intelligence network sa lugar.

Sabado, Oktubre 6, 2007

El Dore Mining Corporation, Pinarusahan ng Hukumang Bayan

El Dore Mining Corporation, Pinarusahan ng Hukumang Bayan

Jose Buenaobra
Spokesperson, NPA Bicol (Romulo Jallores Command)
Oktubre 06, 2007

Ipinatupad ng mga pulang mandirigma ng Armando Catapia Command-BHB Camarines Norte ang utos ng hukumang bayan na patigilin ang operasyon ng mapanirang pagmimina at parusahan ang El Dore Mining Corporation sa Sityo Nalisbitan sa Barangay Domagmang sa bayan ng Labo, Camarines Norte nitong Oktubre 4.

Nag-isyu ng Order ang Hukumang Bayan na kumpiskahin ang mga kagamitan ng El Dore Mining Corporation, at wasakin ang mga mayor na pasilidad nito para maparalisa at matigil ang mapanirang operasyon nito. Layunin ng pamamarusa ng hukumang bayan na palayasin ang El Dore Mining Corporation na malawakang sumisira sa kalikasan at kabuhayan ng mamamayan at malakihang nandarambong sa ating yamang mineral. Ilinilinaw ng RJC-Bikol na hindi ang patakaran sa rebolusyonaryong pagbubuwis ang batayan ng pamamarusa sa El Dore Mining Corporation.

Nauna nang nagpahayag ang CPP-NPA-NDF sa rehiyon na hahadlangan nito ang lahat ng proyekto ng dayuhang pagmimina sa Bikol. Parurusahan ng hukumang bayan, sa pamamagitan ng Bagong Hukbong Bayan, ang mga dayuhang kumpanya, kabilang ang mga kasabwat nilang malalaking kumprador, na malawakang sumisira sa kalikasan at pumipinsala sa buhay, kabuhayan, at ari-arian ng mamamayan.

Ang aksyong ito ng BHB ay tugon din sa militarisadong kalagayan ng komunidad na nakapaligid sa mining site ng El Dore Mining Corporation. Ang tahasang paggamit nito ng armadong pamumwersa para mapalayas ang mga nakatira sa paligid ng mining site ay labis na nakapinsala sa kabuhayan ng mamamayan at patuloy na nagdulot ng takot at pangamba sa mga taumbaryo.

Mahigpit na ipinatutupad sa saklaw na teritoryo ng Demokratikong Gubyernong Bayan ang patakaran nito laban sa operasyon ng malakihang dayuhang pagmimina na mapangwasak sa kalikasan at pumipinsala sa buhay, kabuhayan, at ari-arian ng mamamayan.

Laging nakahanda ang Bagong Hukbong Bayan sa Bikol na ipagtanggol ang kalikasan at natitirang likas-yaman ng rehiyon at parusahan ang mga korporasyong dayuhan at lokal na lumalabag sa patakarang ito.

Mariing kinukundena ng buong rebolusyonaryong kilusan ang pagmamayabang ng rehimeng Arroyo sa walang-kahihiyang paglalako at malakihang pagbebenta nito ng ating kalupaan at yamang mineral sa mga dayuhang korporasyon. Ito ay lantarang pagpapaubaya ng natitirang likas-yaman ng bansa sa mga dayuhang kumpanya sa pagmimina, sa halip na mapakinabangan ng mamamayan.

http://philippinerevolution.net/statements/el-dore-mining-corporation-pinarusahan-ng-hukumang-bayan